Husordensregler

Husordensregler

1. Ansvar – Omfang
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere er kjent med reglene og overholder disse. Styret skal forsøke å påse at husordensreglene overholdes, og kan på borettslagets vegne gripe inn ved overtredelser. Se for øvrig punkt 12.

2. Sikkerhet – Låsing
Borettslaget er underlagt helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).
For å øke sikkerheten, skal alle dører til fellesområder og andre låsbare rom/innretninger holdes låst når ingen oppholder seg der. Dette inkluderer også dører til andelseiernes egne boder. Tilsvarende gjelder også garasjeporten.

Tap eller tyveri av husnøkkel skal snarest meldes til borettslagets styre og nærmeste politimyndighet. Ved gjentatte tap eller tyveri av husnøkkel fra samme andelseier, kan andelseieren holdes ansvarlig for kostnader til utskiftning av det antallet låser og nøkler som
er nødvendig for å ivareta sikkerheten i borettslaget. Dette avgjøres skjønnsmessig av borettslagets styre. I henhold til brann- og rømningsforskriftene skal rømnings- og tilkomstveier (gjelder også
alle korridorer og trappeoppganger) holdes frie for emballasje, utstyr, sykler, barnevogner og lignende, Slike gjenstander fjernes uten varsel for eierens regning og risiko.

3. Kildesortering – Avfall og hygiene
Avfall skal sorteres i henhold til sorteringsnorm fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Borettslaget har et eget rom med søppeldunker i garasjeanlegget. Containere for papp/papir samt glass og metall, finnes også i søppelrommet. Returpunkt for spesialavfall finnes i nabolaget (se egen nettside om avfallshåndtering). Batterier og elektriske komponenter som mobiltelefoner, datamaskiner, og lignende, skal leveres inn for gjenvinning/sikker deponering. For store mengder avfall eller store gjenstander som møbler og lignende, benyttes en av gjenbruksstasjonene i Oslo. Slikt avfall skal ikke kastes i borettslagets søppeldunker eller hensettes i borettslagets fellesarealer.

Styret har ellers inngått avtale med vaktmesterselskapet om at beboer kan få fjernet private gjenstander mot betaling. Søppel og lignende skal ikke lagres midlertidig i korridorene eller fellesarealene. Papp skal legges pent sammenbrettet i container for papp/papir og ikke i container for restavfall.
Mating av dyr/fugler og plassering av matrester utendørs kan trekke skadedyr som rotter og mus til området og er derfor ikke tillatt.

4. Fellesarealer – Tilkomstarealer, fellesanlegg og lekeplasser
Fellesarealer, tilkomstarealer og rømningsveier må ikke blokkeres av gjenstander, i henhold til forskrift om brannforebygging. Slik gjenstand fjernes uten varsel på eierens regning og risiko. Fellesarealer (inkl. våre felles takterrasser), tilkomstarealer og rømningsveier (inkl. rømmingstrappene) skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr som sykler, barnevogner, og lignende. Slikt utstyr skal plasseres i privat bod. Barnevogner som er i daglig bruk kan heller ikke stilles i inngangspartiet eller korridorene da dette kan være i veien for tilkomst og evakuering i tilfelle brann, men kan plasseres i ledige arealer i vaskerommet eller
i bunn av trappeoppgang under trappen. Dette forutsetter at barnevognene ikke er i veien for øvrige beboere og at vognene merkes med navn, leilighetsnummer og telefonnummer.

Korridorer og oppganger er ikke oppholdsrom og skal derfor ikke benyttes til sosiale samlinger. Det er ikke lov å røyke innendørs i fellesarealene. Dette gjelder også i fellesvaskeriet, i bodene, i garasjeanlegget og rømmingstrappene. Av hensyn til allergikere skal det ikke røykes direkte utenfor inngangsdører, garasjeporter eller rømningsveier.

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Beboerne plikter å verne om trær, plen og andre ytre anlegg. Borettslaget har mulighet til å søke erstatning hos den enkelte andelseier, for skader på fellesarealer påført av andelseieren, dennes gjester eller leietakere.
Vern om barnas lekeområder, med tanke på barnas sikkerhet!
Utvendige søppelkurver skal ikke brukes til husholdningsavfall. Husholdningsavfall skal kastes i borettslagets avfallscontainere.
Teppebanking og risting av gulvmatter og lignende fra verandaer, fellesterrasser, vinduer eller i fellesarealer er ikke tillatt, fordi dette kan være til sjenanse for andre beboere.

Ved bruk av fellesterrasse og fellesvaskeri, skal området ryddes etter bruk. Sneiper og lignende ryddes. Lufting av hunder og andre husdyr er ikke tillatt på fellesterrassene. Fellesterrassene skal ikke under noen omstendighet brukes som lagringsplass. Markerte rømningsveier skal alltid holdes fri for passasje. Grilling på fellesterrasser er, av hensyn til inntakene til ventilasjonsanlegget, ikke tillatt. Se også eget reglement for fellesvaskeriene.

Ved merking/navnebytte av postkassen, skal malen til styret benyttes, slik at det blir en mer ensartet merking av postkasser. Postens standard for navneskilt er godkjent.

Skadeverk, tagging, tilgrising med videre på bygningsmassen, på og i fellesarealer vil bli politianmeldt uten advarsel.

Det er ikke tillatt å anbringe plakater og oppslag utenfor oppslagstavlene. Unntak er oppslag for nabovarsel i heis og ved heis i egen etasje. Beboerne kan bruke den digitale Styretavla etter tillatelse fra styret.

Styret kan innkalle til dugnad når det er nødvendig. Alle beboere er forpliktet til å delta i dugnadsarbeider i borettslaget.

5. Parkering og tilkjørsel
Kun strengt nødvendig kjøring på gangveiene er tillatt. All kjøring på tilkjørselsveiene og i garasje må skje med stor aktsomhet. Ved flytting kan styret for en kort periode låne ut nøkkel til åpning av bom mot Hasleveien og Sinsenveien, mot et depositum. Se egne regler om dette på borettslagets hjemmesider.

Kjøretøy skal parkeres på tildelt parkeringsplass. Kjøretøy skal generelt parkeres på en slik måte at de ikke er til hinder for trafikk til og fra borettslaget og de enkelte bodene. Parkering er kun tillatt på anviste plasser i garasjeanlegget. All parkering på gangveier, plasser og ved
innkjøring til garasje er forbudt. Kort stans for syketransport er tillatt. Styret og vaktmester vil ha kontroll med anlegget, og vil iverksette borttauing av feilparkerte biler. Kostnader og skader knyttet til eventuell borttauing av feilparkerte kjøretøy skjer for eiers regning og risiko. Se egne parkeringsregler for nærmere informasjon.

Det er ikke tillatt å vaske/spyle kjøretøy i garasjeanlegget, da det ikke er avløp i garasjeanlegget. Enhver som har garasjeplass må påse at denne holdes i stand, og ellers se til at garasjen er ryddig. Reparasjon, oljeskift og lignende av kjøretøy er ikke tillatt å utføre på borettslagets område pga. fare for oljesøl. Den enkelte eier av bruksrett til den eventuelt tilsølte plassen blir fakturert for rengjøring av oljesøl på deres plass. Kjøretøyet skal alltid holdes låst. Portåpner skal aldri ligge synlig i bilen grunnet fare for innbrudd. Ved tap av portåpner, har styret mulighet til å avkreve eieren et administrasjonsgebyr for omkoding på 5 000 kr.

Sykler parkeres i utvendige sykkelstativer, i privat bod eller i garasjen på beboerens parkeringsplass. For å unngå skade kan sykler kun parkeres i sykkelstativ når det er ledig plass. Sykkel i denne forbindelsen omfatter ikke motorsykler og lignende.

Borettslaget har ikke ansvar for skade som påføres kjøretøy eller gjenstander i garasjen, uansett hva skaden skyldes. Andelseiere og eiere av bruksretter svarer for de skader som oppstår i garasjen dersom dette skyldes uaktsomhet eller personer/gjenstander denne gir adgang til parkeringsanlegget. Eiere av bruksretter er ansvarlige for alle gjenstander som befinner seg innenfor vedkommendes parkeringsplass.

6. Bygningsmessige forandringer – Fastmonteringer og lignende
Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer.
Dette gjelder både innvendige og utvendige endringer. Det er heller ikke lov å bore hull eller
gjøre noen endringer på døra inn til leiligheten, da dette er ei brannsikker dør. For montering
av sikkerhetslåser, kikkehull og lignende, må dette på forhånd godkjennes av styret og kun
gjennomføres av fagperson som innehar godkjennelse fra dørprodusenten. De som har fått
montert låser, kikkehull og lignende må kunne dokumentere at monteringen er utført av
fagperson som er forhåndsgodkjent av dørprodusenten. Dokumentasjonen skal videre følge
med leiligheten som en del av FDV-dokumentasjonen.
Det må søkes styregodkjennelse for alle forandringer som har innvirkning på byggets
utseende, som for eksempel maling, montering av permanente innretninger som markiser,
platting, levegg, utvendig antenne, flaggstang, skilt eller andre utvendige, faste innretninger.
Dersom slikt utstyr skal monteres, skal type, fargevalg og lignende samordnes og godkjennes
av styret. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å sette opp parabolantenner.
Uautoriserte løsninger er ikke tillatt, for eksempel installasjon av vaskemaskin i hybelenheten.
Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det
opprinnelige, på andelseierens regning og risiko.

7. Bruk av leiligheten
Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal holdes åpne for å unngå at det oppstår
kondensskader og mugg-/soppdannelse i leilighetene. Avtrekksventilen på badet skal være
skrudd slik at lokket står kant-i-kant med rammen på ventilen. Det er forbudt å regulere
avtrekk utover hva ventilene er beregnet for, eller å blokkere ventilene.
Andelseier/leietaker skal påse at leiligheten, ved fravær, flytting, og lignende i vinterhalvåret,
er tilstrekkelig oppvarmet, slik at vann og avløpsrør ikke blir frostskadet. Gjenstander som
kan føre til at avløpssystemet går tett, skal ikke kastes i toalettet.
Vis hensyn til dem som bor under ved rengjøring eller snømåking av veranda. Ved montering
av blomsterkasser på verandaene, skal disse festes på innsiden av gelenderet.
Ved røyking på private balkonger og på felles takterrasser er det viktig å vise hensyn til de
nærmeste naboene. Det oppfordres på det sterkeste å unngå røyking på balkongene da det er
stor sannsynlighet for at dette er til sjenanse for naboer.
Grilling i utendørs fellesarealer og på privat veranda er kun tillatt med gass eller elektrisk grill
forutsatt at dette ikke er til sjenanse for andre beboere. Grilling med kull er ikke tillatt pga.
mye os og brannfare. Forbudet inkluderer bruk av engangsgrill. Ved grilling må det vises stor

aktsomhet med tanke på brannfare og hensyn til naboer når det gjelder røyk/os. Gassflaske til
gassgrill må oppbevares forskriftsmessig og forsvarlig. All grilling på takterrassene er
forbudt.
Beboerne må vise aktsomhet ved bruk av åpen ild, røyking og lignende, slik at brann ikke
oppstår. Det er forbudt å oppbevare brennbare væsker og eksplosiver i leilighetene, i bodrom
eller i garasjeanlegg. Unntatt fra denne regelen er inntil 6 kg propan som kan oppbevares i
leilighet, og inntil 3 liter parafin som kan oppbevares i bod.
Beboerne plikter å sette seg inn i branninstruks og orientere seg om rømningsveier i
borettslaget. Det understrekes at andelseiere plikter å informere sine leietakere om dette.
Andelseierne må påse at røykvarslerne har fungerende batterier, disse bør byttes en gang per
år. Dette er særskilt viktig ved utleie, da andelseierne er ansvarlige for sikkerheten i boligene.
Før oppussing skal røykvarslerne tas ned for at sensorene i røykvarslerne ikke skal bli utsatt
for unødvendig støv og søl. Røykvarslere må ikke under noen omstendighet males over eller
tildekkes da funksjonen vil svekkes. Røykvarslere skal skiftes minimum hvert 10 år og
støvsuges/rengjøres årlig.
Samtlige beboere anbefales, av sikkerhetsmessige årsaker, å montere dørskilt ved siden av sin
inngangsdør, over ringeklokken. Samtlige beboere oppfordres til å anskaffe skilt til postkasse.

8. Vedlikehold – Skader & meldeplikt
Andelseier skal for egen kostnad sørge for forsvarlig vedlikehold i boligen og i ytre rom som
tilhører boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ødelagt rute, glassvegg,
balkongrekkverk, inngangsdør til leilighet og fuktskader på dørstokker og vindusrammer skal
utbedres samt at avløp skal holdes åpne.
Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen skal vedlikeholdes/skiftes av
borettslaget. Andelseier plikter å gi styret og vaktmester tilgang til andelen for å kontrollere
og vedlikeholde slike installasjoner.
Alt elektrisk anlegg etter strømmålere i skap, anses som andelseiers ansvar. Alle ledninger og
innretninger andelseier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av andelseier.
Slike anlegg skal godkjennes av autorisert fagperson i henhold til lovverket.
Borettslagets styre skal uten opphold ha melding om skader som oppstår, feil i ledningsnett og
lekkasjer i rørsystemet.

9. Dyrehold
Husdyrhold er generelt tillatt med mindre det er til sjenanse for de andre beboerne. Beboere
som har husdyr må sørge for å ha kontroll over dyret til enhver tid og føre dette i bånd på
borettslagets område. Det skal videre påsees at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater
ekskrementer på borettslagets eiendom. Tenk også på nærmiljøet ditt.

Lufting av husdyr skal skje utenom gangveien, garasjen, barnas lekeplasser, sandkasser, og i
henhold til gjeldende lover, f.eks. lov om dyrevelferd, lov om hundehold, kommunale
forskrifter om båndtvang m.m.
Samtlige hunder skal holdes i bånd i på borettslagets områder. Dette inkluderer for eksempel
når hunden oppholder seg i korridorene og hele vei ut fra leiligheten. Det vises for øvrig til
skadeerstatningsloven og politivedtektene for Oslo Kommune.

10. Skadedyr
Andelseier må straks melde fra til borettslagets styre dersom det oppdages veggdyr,
skjeggkre, kakerlakker eller lignende i leiligheten. Hvis det påvises veggdyr i en leilighet må
andelseieren, for egen regning, sørge for desinfisering. Dersom andelseieren ikke foretar seg
det nødvendige, har borettslagets styre anledning til å få satt i verk desinfisering, for
andelseierens regning.

11. Ro og orden – alminnelige hensyn
Alle beboere skal ha frihet til normal livsutfoldelse i egen bolig, såfremt det ikke er til
sjenanse for andre beboere. I henhold til lov skal det mellom kl. 23:00 og 07:00 alle dager
være ro i borettslaget. Det må vises særlig hensynsfullhet i disse tidsrommene slik at andre
beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Banking, boring og annen støy fra bygningsarbeid,
musikkanlegg el. skal ikke forekomme i overnevnte tidsrom.
All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn normalt, kan bare utføres dersom borettslagets
styre og naboene har samtykket. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig
avtale med styret og naboene.
Unngå unødig støy i leiligheten, på egen veranda, på fellesterrassene/-arealene eller utenfor
andre beboeres vinduer og verandaer. Vær spesielt oppmerksom på at spilling av høy
musikk/prating i leilighetene og på verandaene kan forstyrre andre beboere. Det oppfordres
derfor til at vinduer og verandadør holdes lukket når dette forekommer, spesielt i forbindelse
med festligheter og andre større sammenkomster.
Nabovarsel bør sendes ut/henges opp dersom man planlegger større festligheter, støyende
oppussing eller lignende.

12. Plikter – Mislighold
Husordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet
skal ta hensyn til hverandre og trives. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på
andelseierne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være
tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i- og følge- husordensreglene.

Ved eventuelle uoverensstemmelser skal beboerne først forsøke å ordne opp i dette seg
imellom. Klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal alltid overleveres
skriftlig til styret, men først etter at beboerne har gjort forsøk på å ordne opp seg imellom.
Dette blant annet for å unngå mulige misforståelser eller at feil beboer blir holdt til ansvar.
Det er også viktig at den eller de det gjelder får mulighet til å rette opp forholdene.
Ved gjentatte eller vesentlige brudd på husordensregler eller vedtekter, har styret mulighet for
å gi andelseier salgspålegg eller kreve fravikelse (utkastelse). Dette kan skje først etter at
følgende saksgang er foretatt fra styrets side:
Advarsel
Styret forsøker å løse problemet ved dialog og informerer den aktuelle beboer om sine plikter.
Formålet er å få beboeren til å endre den adferd som er i strid med borettslagets
husordensregler eller vedtekter og følgelig utgjør et mislighold.
Skriftlig advarsel om salgspålegg
Styret sender andelseier en skriftlig advarsel. Slik advarsel skal inneholde en beskrivelse av
misligholdet og må informere om styrets anledning til å gi pålegg om salg ved fortsatt
gjentakende eller vesentlig mislighold av lignende art.
Utkastelse (skriftlig)
Ved fortsatt mislighold har styret anledning til:
• å gi pålegg om salg og informere om at borettslaget kan kreve andelen tvangssolgt
dersom pålegget ikke etterkommes.
• (ved fremleie av leiligheten) å tilbakekalle fullmakt for fremleie og kreve at
andelseieren sier opp utleieforholdet.
Ved brudd på norsk lov, ved graverende brudd på vedtekter/husordensreglene, ved fare for
beboernes helse og sikkerhet, eller ved fare for vesentlig skade på borettslagets eiendom har
styret anledning til å gi salgspålegg og kreve fravikelse uten forutgående advarsel.